كابل ترمو 3*3 مم جنرال
20.84 E£ 20.84 E£ 20.84 EGP
كابل ترمو 3*2.5 مم جنرال
18.06 E£ 18.06 E£ 18.06 EGP
كابل ترمو 3*2 مم جنرال
15.10 E£ 15.10 E£ 15.1 EGP
كابل ترمو 3*1.5 مم جنرال
11.72 E£ 11.72 E£ 11.72 EGP
كابل ترمو 3*1 مم جنرال
8.30 E£ 8.30 E£ 8.3 EGP
كابل ترمو 3*0.75 مم جنرال
4.93 E£ 4.93 E£ 4.93 EGP
كابل ترمو 3*0.5 مم جنرال
3.84 E£ 3.84 E£ 3.84 EGP
كابل ترمو 2*6 مم جنرال
27.22 E£ 27.22 E£ 27.22 EGP
كابل ترمو 2*4 مم جنرال
19.70 E£ 19.70 E£ 19.7 EGP
كابل ترمو 2*3 مم جنرال
36.55 E£ 36.55 E£ 36.550000000000004 EGP
كابل ترمو 2*1.5 مم جنرال
8.75 E£ 8.75 E£ 8.75 EGP
كابل ترمو 2*1 مم جنرال
6.57 E£ 6.57 E£ 6.57 EGP
كابل ترمو 2*0.75 مم جنرال
3.63 E£ 3.63 E£ 3.63 EGP
كابل ترمو 2*0.5 مم جنرال
3.70 E£ 3.70 E£ 3.7 EGP
سلك معزول 16 مم جنرال
22.16 E£ 22.16 E£ 22.16 EGP
سلك مصمت 95 مم جنرال
129.97 E£ 129.97 E£ 129.97 EGP
سلك مصمت 70 مم جنرال
95.17 E£ 95.17 E£ 95.17 EGP
سلك مصمت 50 مم جنرال
69.63 E£ 69.63 E£ 69.63 EGP
سلك مجدول 2*1 مم جنرال
4.25 E£ 4.25 E£ 4.25 EGP