روزتة مشط 35 مم اسكامى
252.33 E£ 252.33 E£ 252.33 EGP
روزتة مشط 25 مم اسكامى
122.61 E£ 122.61 E£ 122.61 EGP
روزتة مشط 10 مم اسكامى
31.27 E£ 31.27 E£ 31.27 EGP