بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP
بارة نحاس 60*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 15*5
137.73 E£ 137.73 E£ 137.73 EGP
بارة نحاس 30*5
137.73 E£ 137.73 E£ 137.73 EGP
بريزة خارج تركى mep-a
35.00 E£ 35.00 E£ 35.0 EGP
فيشة نتاية تركى mep-a
12.50 E£ 12.50 E£ 12.5 EGP
فيشة دكر تركى mep-a
12.50 E£ 12.50 E£ 12.5 EGP
بارة 30 سم نحاس
40.00 E£ 40.00 E£ 40.0 EGP
روزتة على بار 10 مم KLEMSAN
5.50 E£ 5.50 E£ 5.5 EGP
داكت مقفول 8*6 يوتكdlx
130.00 E£ 130.00 E£ 130.0 EGP
داكت مقفول 60*60 تركى DLX
93.00 E£ 93.00 E£ 93.0 EGP
داكت مقفول 4*8 يوتك
116.00 E£ 116.00 E£ 116.0 EGP
داكت مقفول 4*4 يوتك dlx
49.00 E£ 49.00 E£ 49.0 EGP
داكت مقفول 40*60 تركى DLX
74.00 E£ 74.00 E£ 74.0 EGP
داكت مقفول 2.5*4 يوتك
85.00 E£ 85.00 E£ 85.0 EGP
داكت مقفول 25*25 تركى DLX
29.00 E£ 29.00 E£ 29.0 EGP
داكت مقفول 1.6*1.6 يوتك
15.00 E£ 15.00 E£ 15.0 EGP
داكت مقفول 10*6 يوتك
93.00 E£ 93.00 E£ 93.0 EGP
داكت مقفول 10*4 يوتك
116.00 E£ 116.00 E£ 116.0 EGP