بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP
بارة نحاس 60*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 15*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 30*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بريزة خارج تركى mep-a
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
فيشة نتاية تركى mep-a
10.00 E£ 10.00 E£ 10.0 EGP
فيشة دكر تركى mep-a
10.00 E£ 10.00 E£ 10.0 EGP
بارة 30 سم نحاس
40.00 E£ 40.00 E£ 40.0 EGP
روزتة على بار 10 مم KLEMSAN
5.50 E£ 5.50 E£ 5.5 EGP
داكت مقفول 8*6 يوتكdlx
75.00 E£ 75.00 E£ 75.0 EGP
داكت مقفول 60*60 تركى DLX
48.38 E£ 48.38 E£ 48.38 EGP
داكت مقفول 4*8 يوتك
90.00 E£ 90.00 E£ 90.0 EGP
داكت مقفول 4*4 يوتك dlx
50.00 E£ 50.00 E£ 50.0 EGP
داكت مقفول 40*60 تركى DLX
45.00 E£ 45.00 E£ 45.0 EGP
داكت مقفول 2.5*4 يوتك
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
داكت مقفول 25*25 تركى DLX
19.00 E£ 19.00 E£ 19.0 EGP
داكت مقفول 1.6*1.6 يوتك
8.15 E£ 8.15 E£ 8.15 EGP
داكت مقفول 10*6 يوتك
77.18 E£ 77.18 E£ 77.18 EGP
داكت مقفول 10*4 يوتك
67.50 E£ 67.50 E£ 67.5 EGP