باك سويتش 3 بول 25 امبير جويس IP 69
1,410.89 E£ 1,410.89 E£ 1410.89 EGP
نتاية 5 بول 32 امبير خارج
204.93 E£ 204.93 E£ 204.93 EGP
باك سويتش 4 بول 25 امبير جويس
1,474.28 E£ 1,474.28 E£ 1474.28 EGP
فيشة صناعي دكر4*63 امبير جويس
2,554.51 E£ 2,554.51 E£ 2554.51 EGP
فيشة صناعي دكر4*32 امبير جويس
909.55 E£ 909.55 E£ 909.5500000000001 EGP
بريزة صناعي نتاية 4*63 امبير جويس
3,592.54 E£ 3,592.54 E£ 3592.54 EGP
باك سويتش 3 بول 32 امبير جويس IP 69
1,357.44 E£ 1,357.44 E£ 1357.44 EGP
زر طوارئ احمر 1 خانة جويس
2,684.90 E£ 2,684.90 E£ 2684.9 EGP