باك سويتش 3 بول 25 امبير جويس IP 69
1,169.98 E£ 1,169.98 E£ 1169.98 EGP
باك سويتش 3 بول 63امبير جويس IP 69
2,056.48 E£ 2,056.48 E£ 2056.48 EGP
نتاية 5 بول 32 امبير خارج
204.93 E£ 204.93 E£ 204.93 EGP
باك سويتش 4 بول 25 امبير جويس
1,222.55 E£ 1,222.55 E£ 1222.55 EGP
فيشة صناعي دكر4*63 امبير جويس
2,111.17 E£ 2,111.17 E£ 2111.17 EGP
فيشة صناعي دكر4*32 امبير جويس
751.71 E£ 751.71 E£ 751.71 EGP
باك سويتش 3 بول 32 امبير جويس IP 69
1,125.65 E£ 1,125.65 E£ 1125.65 EGP
زر طوارئ احمر 1 خانة جويس
2,218.92 E£ 2,218.92 E£ 2218.92 EGP