ايزى باكت 125 امبير 25ك شنيدر
8,092.16 E£ 8,092.16 E£ 8092.16 EGP
Hايزى باكت 30 ك 3 بول 50 امبير شنيدر
6,462.26 E£ 6,462.26 E£ 6462.26 EGP
Hايزى باكت 30 ك 3 بول 30 امبير شنيدر
6,462.26 E£ 6,462.26 E£ 6462.26 EGP
كونتاكتور 32 امبير مستمر شنيدر
6,044.78 E£ 6,044.78 E£ 6044.78 EGP
N ايزى باكت 60 امبير 18 ك شنيدر
5,564.61 E£ 5,564.61 E£ 5564.61 EGP
N ايزى باكت 100 امبير 18 ك شنيدر
5,564.61 E£ 5,564.61 E£ 5564.61 EGP
وحدة تحكم BLC تللى ميكانيك
5,000.00 E£ 5,000.00 E£ 5000.0 EGP
Fايزى باكت 60 امبير 10 ك شنيدر
4,300.17 E£ 4,300.17 E£ 4300.17 EGP
Fايزى باكت 100 امبير 10 ك شنيدر
4,300.17 E£ 4,300.17 E£ 4300.17 EGP
وحدة تحكم BLCتللى ميكانيك
4,000.00 E£ 4,000.00 E£ 4000.0 EGP
وحدة تحكم BLC تللى ميكانيك
4,000.00 E£ 4,000.00 E£ 4000.0 EGP
مفتاح 25 ك 100امبير مارلين شنيدر
3,726.10 E£ 3,726.10 E£ 3726.1 EGP