مفتاح حرارى من 1 - 0.63 شنيدر
3,567.92 E£ 3,567.92 E£ 3567.92 EGP
مفتاح حرارى من 0.40 - 0.63 شنيدر
3,415.86 E£ 3,415.86 E£ 3415.86 EGP
مفتاح حرارى من 0.40 - 0.25 شنيدر
3,415.86 E£ 3,415.86 E£ 3415.86 EGP
مفتاح حرارى من 0.16 - 0.25 شنيدر
3,415.86 E£ 3,415.86 E£ 3415.86 EGP
كونتاكتور 25 امبير 220 فولت شنيدر
3,163.77 E£ 3,163.77 E£ 3163.77 EGP
اوفر لوود من 16 - 24 امبير شنيدر
3,082.41 E£ 3,082.41 E£ 3082.41 EGP
اوفر لوود من 12 - 18 امبير شنيدر
3,082.41 E£ 3,082.41 E£ 3082.41 EGP
تحكم مستوي للسوائل Level Measurement
3,000.00 E£ 3,000.00 E£ 3000.0 EGP
اوفر لوود من 9 - 13 امبير شنيدر
2,862.33 E£ 2,862.33 E£ 2862.33 EGP
اوفر لوود من 7 - 10 امبير شنيدر
2,862.33 E£ 2,862.33 E£ 2862.33 EGP
اوفر لوود من 5.5 - 8 امبير شنيدر
2,862.33 E£ 2,862.33 E£ 2862.33 EGP
كونتاكتور 12 امبير مستمر شنيدر
2,675.60 E£ 2,675.60 E£ 2675.6 EGP
وحدة ريلاى 24 فولت DC شنيدر
2,576.40 E£ 2,576.40 E£ 2576.4 EGP
اوفر لوود من 4 -6 امبير شنيدر
2,554.23 E£ 2,554.23 E£ 2554.23 EGP
اوفر لوود من 4 - 2.5 امبير شنيدر
2,554.23 E£ 2,554.23 E£ 2554.23 EGP
اوفر لوود من 2.5 - 1.6 امبير شنيدر
2,554.23 E£ 2,554.23 E£ 2554.23 EGP
اوفر لوود من 1.6 - 1 امبير شنيدر
2,554.23 E£ 2,554.23 E£ 2554.23 EGP