مولدد 250 امبير 36 كيلو ماكس جى
1,550.04 E£ 1,550.04 E£ 1550.04 EGP
كونتاكتور 12 امبير 220 فولت شنيدر
1,669.96 E£ 1,669.96 E£ 1669.96 EGP
كونتاكتور 9 امبير مستمر شنيدر v24
2,075.94 E£ 2,075.94 E£ 2075.94 EGP
كونتاكتور 18 امبير 220 فولت شنيدر
2,090.76 E£ 2,090.76 E£ 2090.76 EGP
كونتاكتور 18 امبير 110 فولت شنيدر
2,090.76 E£ 2,090.76 E£ 2090.76 EGP
اوفر لوود من 4 -6 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 4 - 2.5 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 2.5 - 1.6 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 1.6 - 1 امبير شنيدر
2,183.10 E£ 2,183.10 E£ 2183.1 EGP
اوفر لوود من 95 -120 ماكس جى
2,234.40 E£ 2,234.40 E£ 2234.4 EGP
كونتاكتور 12 امبير مستمر شنيدر
2,286.84 E£ 2,286.84 E£ 2286.84 EGP
اوفر لوود من 9 - 13 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
اوفر لوود من 7 - 10 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
اوفر لوود من 5.5 - 8 امبير شنيدر
2,446.44 E£ 2,446.44 E£ 2446.44 EGP
وحدة ريلاى 24 فولت DC شنيدر
2,576.40 E£ 2,576.40 E£ 2576.4 EGP
اوفر لوود من 16 - 24 امبير شنيدر
2,634.54 E£ 2,634.54 E£ 2634.54 EGP