روزتة مشط 25-16 مم ONKA
24.54 E£ 24.54 E£ 24.54 EGP
روزتة مشط 10-6 مم ONKA
14.63 E£ 14.63 E£ 14.63 EGP
روزتة كنترول 31 فتحة بولندى
137.50 E£ 137.50 E£ 137.5 EGP
روزتة كبس 6 مم المانى
10.00 E£ 10.00 E£ 10.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم المانى
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم onka
306.25 E£ 306.25 E£ 306.25 EGP
روزتة على بارة 70 مم onka
195.00 E£ 195.00 E£ 195.0 EGP
روزتة على بارة 6 مم onka
12.00 E£ 12.00 E£ 12.0 EGP
روزتة على بارة 50 مم onka
125.63 E£ 125.63 E£ 125.63000000000001 EGP
روزتة على بارة 4 مم onka
9.19 E£ 9.19 E£ 9.19 EGP