بكرة قصدير
225.00 E£ 225.00 E£ 225.0 EGP
روزتة على بارة 120 مم onka
185.00 E£ 185.00 E£ 185.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم المانى
150.00 E£ 150.00 E£ 150.0 EGP
روزتة على بارة 95 مم onka
145.00 E£ 145.00 E£ 145.0 EGP
بارة نحاس 60*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 15*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة نحاس 30*5
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
بارة ثلاثى معزولة 1 متر صينى
110.18 E£ 110.18 E£ 110.18 EGP
روزتة كنترول 31 فتحة بولندى
110.00 E£ 110.00 E£ 110.0 EGP
داكت مقفول 4*8 يوتك
90.00 E£ 90.00 E£ 90.0 EGP
روزتة على بارة 70 مم onka
90.00 E£ 90.00 E£ 90.0 EGP
داكت مقفول 10*6 يوتك
77.18 E£ 77.18 E£ 77.18 EGP
داكت مقفول 8*6 يوتكdlx
75.00 E£ 75.00 E£ 75.0 EGP
داكت مقفول 10*4 يوتك
67.50 E£ 67.50 E£ 67.5 EGP
روزتة على بارة 50 مم onka
65.00 E£ 65.00 E£ 65.0 EGP