باك سويتش 3 بول 63امبير جويس IP 69
1,531.02 E£ 1,531.02 E£ 1531.02 EGP
نتاية 5 بول 32 امبير خارج
204.93 E£ 204.93 E£ 204.93 EGP
باك سويتش 4 بول 25 امبير جويس
910.17 E£ 910.17 E£ 910.1700000000001 EGP
بواط داخل 20*15 جويس
56.25 E£ 56.25 E£ 56.25 EGP
جلاندة فلكسيبل 16 مم جويس
25.00 E£ 25.00 E£ 25.0 EGP
بواط مصمت 24*19*9 جويس
914.75 E£ 914.75 E£ 914.75 EGP
بواط مصمت 38*30*12 جويس
2,277.64 E£ 2,277.64 E£ 2277.64 EGP
بواط مصمت 10*15 جويس
175.08 E£ 175.08 E£ 175.08 EGP
بواط مصمت 10*10 جويس
115.65 E£ 115.65 E£ 115.65 EGP
بواط مصمت 19*14*7 جويس
561.38 E£ 561.38 E£ 561.38 EGP
بواط مصمت 30*22*12 جويس
1,646.39 E£ 1,646.39 E£ 1646.39 EGP
بواط بجلاندة 30*22*12 جويس
881.82 E£ 881.82 E£ 881.82 EGP
بواط بجلاندة 10*15 جويس
179.87 E£ 179.87 E£ 179.87 EGP
لوحة 4 خارج خط جويس باللوك
815.00 E£ 815.00 E£ 815.0 EGP
جلاندة فلكسيبل جويس
14.05 E£ 14.05 E£ 14.05 EGP
بواط بجلاندة 8*8 جويس
97.64 E£ 97.64 E£ 97.64 EGP
بواط بجلاندة 24*19*9 جويس
454.61 E£ 454.61 E£ 454.61 EGP
بواط بجلاندة 19*14*7 جويس
277.08 E£ 277.08 E£ 277.08 EGP
بواط بجلاندة 10*10 جويس
128.50 E£ 128.50 E£ 128.5 EGP