فلكسبل معدن 1.5 بوصة امريكى
2,000.00 E£ 2,000.00 E£ 2000.0 EGP
لفة فلكسيبل 2 بوصة 15 متر alex
1,536.22 E£ 1,536.22 E£ 1536.22 EGP
لفة فلكسيبل 1.5 بوصة 15 متر Alex
1,248.18 E£ 1,248.18 E£ 1248.18 EGP
فلكسبل معدن 3/4 بوصة امريكى
1,200.00 E£ 1,200.00 E£ 1200.0 EGP
فلكسبل معدن 1 بوصة امريكى
1,050.00 E£ 1,050.00 E£ 1050.0 EGP
فلكسيبل معدن 1.5 بوصة مصرى
650.00 E£ 650.00 E£ 650.0 EGP
ماسورة 2 بوصة Alex
424.41 E£ 424.41 E£ 424.41 EGP