ايزى باكت 125 امبير 25ك شنيدر
8,092.16 E£ 8,092.16 E£ 8092.16 EGP
Nايزى باكت 36 ك 3 بول 400 امبير شنيدر
17,683.52 E£ 17,683.52 E£ 17683.52 EGP
N ايزى باكت 60 امبير 18 ك شنيدر
5,564.61 E£ 5,564.61 E£ 5564.61 EGP
N ايزى باكت 100 امبير 18 ك شنيدر
5,564.61 E£ 5,564.61 E£ 5564.61 EGP
Hايزى باكت 50 ك 3 بول 400 امبير شنيدر
19,372.11 E£ 19,372.11 E£ 19372.11 EGP
Hايزى باكت 36 ك 3 بول 250 امبير شنيدر
12,144.25 E£ 12,144.25 E£ 12144.25 EGP
Hايزى باكت 36 ك 3 بول 200 امبير شنيدر
12,144.25 E£ 12,144.25 E£ 12144.25 EGP
Hايزى باكت 36 ك 3 بول 160امبير شنيدر
9,175.21 E£ 9,175.21 E£ 9175.210000000001 EGP
Hايزى باكت 30 ك 3 بول 50 امبير شنيدر
6,462.26 E£ 6,462.26 E£ 6462.26 EGP
Hايزى باكت 30 ك 3 بول 30 امبير شنيدر
6,462.26 E£ 6,462.26 E£ 6462.26 EGP
Fايزى باكت 60 امبير 10 ك شنيدر
4,300.17 E£ 4,300.17 E£ 4300.17 EGP
Fايزى باكت 100 امبير 10 ك شنيدر
4,300.17 E£ 4,300.17 E£ 4300.17 EGP