اوفر لوود من 48 - 65 امبير شنيدر
5,337.87 E£ 5,337.87 E£ 5337.87 EGP
اوفر لوود من 37 - 50 امبير شنيدر
5,337.87 E£ 5,337.87 E£ 5337.87 EGP
اوفر لوود من 95 -120 ماكس جى
5,189.28 E£ 5,189.28 E£ 5189.28 EGP
مفتاح حرارى من 18 - 13 شنيدر
5,059.10 E£ 5,059.10 E£ 5059.1 EGP
مفتاح حرارى من 10 - 6 شنيدر
5,059.10 E£ 5,059.10 E£ 5059.1 EGP
اوفر لوود من 30 - 40 امبير شنيدر
5,020.42 E£ 5,020.42 E£ 5020.42 EGP
اوفر لوود من 23 - 32 امبير شنيدر
5,020.42 E£ 5,020.42 E£ 5020.42 EGP
اوفر لوود من 17 - 25 امبير شنيدر
5,020.42 E£ 5,020.42 E£ 5020.42 EGP
كونتاكتور 38 امبير 220 فولت شنيدر
4,496.23 E£ 4,496.23 E£ 4496.2300000000005 EGP
مفتاح حرارى من 25 - 20 شنيدر
4,293.50 E£ 4,293.50 E£ 4293.5 EGP
كونتاكتور 32 امبير 220 فولت شنيدر
4,088.09 E£ 4,088.09 E£ 4088.09 EGP
اوفر لوود 32 امبير شنيدر
4,064.09 E£ 4,064.09 E£ 4064.09 EGP
اوفر لوود من 30 - 38 امبير شنيدر
4,064.09 E£ 4,064.09 E£ 4064.09 EGP
مفتاح حرارى من 23 - 17 شنيدر
3,889.36 E£ 3,889.36 E£ 3889.36 EGP
مفتاح حرارى من 14 - 9 شنيدر
3,725.30 E£ 3,725.30 E£ 3725.3 EGP
مفتاح حرارى من 18 - 13 شنيدر
3,682.11 E£ 3,682.11 E£ 3682.11 EGP
مفتاح حرارى من 1.6 - 1 شنيدر
3,567.92 E£ 3,567.92 E£ 3567.92 EGP