كونتاكتور 18 امبير 220 فولت شنيدر
2,446.19 E£ 2,446.19 E£ 2446.19 EGP
كونتاكتور 18 امبير 110 فولت شنيدر
2,446.19 E£ 2,446.19 E£ 2446.19 EGP
كونتاكتور 12 امبير مستمر شنيدر
2,675.60 E£ 2,675.60 E£ 2675.6 EGP
كونتاكتور 12 امبير 220 فولت شنيدر
1,952.68 E£ 1,952.68 E£ 1952.68 EGP
علبة مفتاح حرارى ماكس جى IP55
533.52 E£ 533.52 E£ 533.52 EGP
Sale
اوفر لوود من 95 -120 ماكس جى
5,189.28 E£ 5,189.28 E£ 5189.28 EGP
اوفر لوود من 8-5.5 ماكس جى
483.36 E£ 483.36 E£ 483.36 EGP
اوفر لوود من 6-4 ماكس جى
483.36 E£ 483.36 E£ 483.36 EGP
اوفر لوود من 48-65 ماكس جى
1,272.24 E£ 1,272.24 E£ 1272.24 EGP
اوفر لوود من 32-23 ماكس جى
843.60 E£ 843.60 E£ 843.6 EGP
اوفر لوود من 2.5-4 ماكس جى
483.36 E£ 483.36 E£ 483.36 EGP
اوفر لوود من 18-12 ماكس جى
483.36 E£ 483.36 E£ 483.36 EGP
اوفر لوود من 13-9 ماكس جى
483.36 E£ 483.36 E£ 483.36 EGP
اوفر لوود من 10-7 ماكس جى
483.36 E£ 483.36 E£ 483.36 EGP