قاعدة اوفر لوود حرارى
382.82 E£ 382.82 E£ 382.82 EGP
اوفر لوود من 37 - 50 امبير شنيدر
2,783.43 E£ 2,783.43 E£ 2783.43 EGP
اوفر لوود من 30 - 40 امبير شنيدر
2,617.54 E£ 2,617.54 E£ 2617.54 EGP
اوفر لوود من 9 - 13 امبير شنيدر
1,491.40 E£ 1,491.40 E£ 1491.4 EGP
اوفر لوود من 80 - 104 امبير شنيدر
3,700.60 E£ 3,700.60 E£ 3700.6 EGP
اوفر لوود من 80 - 104 امبير شنيدر
5,263.79 E£ 5,263.79 E£ 5263.79 EGP
اوفر لوود من 7 - 10 امبير شنيدر
1,491.40 E£ 1,491.40 E£ 1491.4 EGP
اوفر لوود من 55 - 70 امبير شنيدر
3,467.72 E£ 3,467.72 E£ 3467.7200000000003 EGP
اوفر لوود من 5.5 - 8 امبير شنيدر
1,491.40 E£ 1,491.40 E£ 1491.4 EGP
اوفر لوود من 48 - 65 امبير شنيدر
2,783.42 E£ 2,783.42 E£ 2783.42 EGP
اوفر لوود من 4 -6 امبير شنيدر
1,330.30 E£ 1,330.30 E£ 1330.3 EGP
اوفر لوود من 4 - 2.5 امبير شنيدر
1,330.30 E£ 1,330.30 E£ 1330.3 EGP
اوفر لوود من 30 - 38 امبير شنيدر
2,118.27 E£ 2,118.27 E£ 2118.27 EGP
اوفر لوود من 23 - 32 امبير شنيدر
2,617.53 E£ 2,617.53 E£ 2617.53 EGP
اوفر لوود من 2.5 - 1.6 امبير شنيدر
1,330.30 E£ 1,330.30 E£ 1330.3 EGP